Protokoll

Medlemsmöte Eksjö Brukshundklubb

Tid: 2022-10-10 kl. 19.00

Plats: Klubbhuset

 •  Mötets öppnande

Ordförande Veronica Schill hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 •  Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 32 personer, bilaga 1.

 •  Val av mötesordförande

Veronica Schill valdes till mötesordförande.

 •  Styrelsens anmälan om protokollförare

Sittande sekreterare Jessica Wase Stensen valdes till protokollförare.

 •  Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Mötet har blivit stadgeenligt utlyst via massutskick till medlemmar, anslag på Facebook och via hemsida.

 •  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 •  Val av två (2) protokolljustrare tillika rösträknare

Till protokolljusterare valdes Gabriella Håkansson och Veronica Ottosson.

 •  Styrelsen informerar

Klubben har idag 260 medlemmar.
Verksamheten i full gång med fulla kurser. Ingen städdag i höst, styrelsen kunde inte hitta en gemensam ledig dag.
Klubbkläder tryckta och klara att hämtas för de som har beställt.
Öppenträning är i full gång och välbesökt.
Valberedningen är i gång med sitt arbete inför årsmötet.
Vi genomförde en kultävling med goda resultat.
Nyinköpta agilityhinder är godkända för tävling.
Måndagsgruppen är i gång med träning.
FBI hade läger på området. De var väldigt nöjda med allt och vill återkomma nästa år. Beslut taget att de är välkomna. Styrelsen deltog i distriktets medlemsmöte och kommer medverka på årsmötet.

 •  Kassörens rapport

Ekonomin är god. Vi förespår god vinst nästa år.

 •  Utbildningens sektorns rapport

Klubben har för närvarande 6 instruktörer. 5 nya medhjälpare till höstens kurser, med totalt 10 stycken medhjälpare.

14 kurser startade mars till juli. 3 valpkurser, 2 + 1 unghundkurser, Agility 1 & 2, Rally nybörjare och fortsättning, Bästa starten 1 & 2 samt specialsök 2 & 3.
Hundmöteskursen i Sjöängen var mycket populär och välbesökt.
12 kurser startade till hösten mellan augusti och november. 2 valpkurser, 2 unghundskurser, Rally nybörjare, Bästa starten 1, Agility 1, Specialsök 1 & 3, spårkurs, hundmöteskurs samt ett allmänlydnadspass.
En vandring inplanerad som blev inställd på grund av få anmälda. Ny chans till våren.
Instruktörer samt medhjälpare fick möjlighet att prova på balansboll under 5 tillfällen. Styrelsen har godkänt att en intresserad person skickas till balansbollsinstruktör. Vi hoppas kunna erbjuda balansbollskurs till våren.
Vi hoppas kunna vidareutbilda instruktör till hösten.
Klubben har flertalet träningsgrupper som spår, måndagsgruppen, specialsök och rallylydnad.

Möte med utbildningen för att planera våren sker den 21 okt.

 •  Tävlingssektorn

Kultävling genomfördes den 17 sep. 3 discipliner, inkallning, hopptävling och rally.
Evenemanget var lyckat, alla verkade var nöjda. Tävlingen föll under hundens vecka v. 37. Planerat att ha denna tävling årligt återkommande under denna vecka. Resultatlistan kommer hängas upp både till stugan och publiceras online. Fodertunnan som var på plats var nöjda med sin försäljning.
Första tävlingen på lång tid.
Nya tävlingar till nästa år, off till maj. Novis tävling till agility hoppas vi på.

 •  Stugans rapport

Stugan jobbas vidare på enligt planen som sattes under årsmötet. Taket håller på att bytas.

 •  Övrigt

Önskan att städning sker mer regelbundet under kursverksamhet.
Frågor angående belysningen på planen.
Önskan om att ställa framåtsändandegubbarna utomhus och låsta fast dem för att förhindra stöld.

 •  Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

  

Styrelsemöte 3/10-22

Ej närvarande Jessica Wase Stensen sekreterare

§22:148 Mötets öppnande

§22:149 Godkännande av dagordning

                             Ja

§22:150 Val av protokolljusterare

                             Gabriella Håkansson

§22:151 Tidigare protokoll

                             Inget på tidigare protokoll

§22:152 Ordförandens punkt

                             Ingen ny information från distriktet

                             Det har gått bra för distriktet på diverse SM-tävlingar

§22:153 Bordlagda ärenden

                             Inspiationshelg med Lena Kerje kan genomföras tidigast nästa höst

                             Priser: 1 dag 1150 kr, 2 dagar 2200 kr. tillägg för att vara inomhus 1000 kr.

                             Det kostar 5500 kr att ta hit henne plus kostnad för kost, logi och reseersättning.

Beslut: Vi tar ej Lena Kerje, Veronica Ottosson tar fram andra alternativ för tvådagars inspirationshelg

§22:154 Post och skrivelser

 1. Förslag från medlem att de som sköter köket vid kurser m.m. skall få någon form av uppskattning
 2. 2 st brev från Siemens. Mail från Susanne Blixt. Info från SBK—medlemskort finns nu. Zoom-faktura har inkommit.

§22:155 Nytt beslutsärende

                             Kökets kort innehas nu av Marie Johansson

Vi beslutar att hörsamma ovan inkomna förslag från medlem att premiera kökspersonalen

§22:156 Kassörens rapport

                             Klubben har god ekonomi

                             Vi har nu 271 medlemmar, de sista 2 månaderna har det bara varit inkommande

                             Förslag att köpa in och sälja bajspåsar i kiosken

§22:157 Utbildningens rapport

                             Det är full rulle på kurserna

                             Maria Alin har fixat avtal med Pernilla Tönnesson angående balansboll

                             Möte med instruktörer kommer ske 221031 för planering av vårens kurser

221030 har distriktets Rallysektion kickoff i Värnamo med bla. nya skyltar, EBK står för kostnaden för vårt deltagande på detta

Vi köper in 2 st paket med de nya skyltarna till klubben

Vi köper in en uppsättning av samtliga nya regelböcker

§22:158 Tävlingssektorn

                             Kultävlingen var mycket uppskattad, Fodertunnan var nöjd

                             Datum för Rallytävling till våren är 230513

§22:159 Köks rapport

                             Det handlas efter behov

§22:160 Stuga rapport

                             Stugfogden håller på med bytet av altantaket

                             Lampan på klubbstugan mot planen är omriktad, det blev bra

§22:161 Övrigt

                             Gabriella informerar om inspirationsdag på Jami

                             Veronica Ottosson informerar om att agilityhindren kommit

                             Klubben har fått porslin och bokhyllor av kvinnojouren

                             Vi skall ha adventsfika 221127 kl 11:00, Malin fixar tipspromenad

                             Gabriella har fått förfrågan om att visa upp Rally på Anicura

                             Vi skall uppmärksamma våra tävlingsekipage digitalt

§22:162 Nästa möte

                             221107 kl 19:00