Protokoll

Styrelsemöte Eksjö Brukshundklubb

Tid: den 6 juni 2022 klockan 19.00

Plats: Klubbhuset

Närvarande: Veronica Schill ordförande, Martin Alnemo vice ordförande, Tommy Hvit kassör, Jessica Wase Stensen sekreterare, Maria Alin ledamot, Britt-Marie Mörnefält ledamot, Veronica Ottosson ledamot, Malin Englund suppleant, Gabriella Håkansson suppleant

Ej närvarande:

§22:097 Mötets öppnande
Ordförande Veronica Schill förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

 §22:098 Godkännande av dagordning
Punkten VU-beslut lades till under punkt 22:104. Den föreslagna dagordningen godkänns.

 §22:099 Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Malin Englund.

 §22:100 Tidigare protokoll
Tidigare protokoll följdes upp. Protokollet från 2021-05-02 lades till handlingarna.

§22:101 Ordförandens punkt
Ordförande och Vice Ordförande medverkade på Distriktets medlemsmöte. 7 klubbar närvarande. Ytterligare diskussioner om brukset. Diskussioner om andra sporter. Ekonomin är god. Det ska hållas SM i RallyLydnad och Lydnad. Diskussioner om nya medlemsportalen.

 §22:102 Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

§22:103 Post och skrivelser

Förslag från medlem         

Inget inkommit

Post inkommande/utgående

Malin Stenbeck – trivsel. Bilaga 1

Maj info från SBK. Bilaga 2

Distriktet arbetar med ekonomin – medlemsportalen. Bilaga 3

Information om Reduca styrelseportal/erbjudande. Bilaga 4

SBK Tävling inloggning. Bilaga 5

Lin Holmkvist figurantutbildning i Njudung. Bilaga 6

Meddelande från Annetth Forsell – Schäferhundsklubben. Bilaga 7

Skrivelser inkommande/utgående

Skrivelse från Vice Ordförande – förslag till skrivelse för att skicka till distriktet.

§22:104 Nytt beslutsärende

VU beslut – Köpte tårta för att tacka alla som dök upp under nationaldagsparaden den 6 juni 2022.

§22:105 Konflikthantering
Diskussion kring möjlig konflikt på klubben.

 §22:106 Kassörens rapport
Ekonomin är god. Beställning ska skickas på klubbkläder.

 §22:107 Utbildningens rapport
Höstens kurser satta. 11 st. plus en vandring. 3 nya medhjälpare hittade. Vandringen sker den 4 september 2022. Prova på Balansboll den 13 juni för styrelsen.Aktivitetsdag för Eksjö gymnasium personal den 16 juni. Veronica Ottosson och Maria Alin ansvarar.

§22:108 Tävlingssektorn
Rullar på inför kultävlingen. Annonserar för att anmälan öppnar snart. Rallytävling inlagd för nästa år.

 §22:109 Köks rapport
Köket rullar på.

 §22:110 Stuga rapport
Påminnelse om gräsklipparlistan. Information om vandringen.

 §22:111 Övrigt
Hundmötesträningarna välbesökta. Mycket positivt.Nya kontakter.
Möjlighet till tillgång till sjön, brygga och liknande. Veronika Skill tar kontakt med kommunen och kollar.Reportage från Smålandstidningen. Gabriella Håkansson och Malin Englund medverkade.

§22:112 Nästa möte
Nästa möte beslutas den 2022-08-01 kl. 19.00, i klubbhuset.

 §22:113 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.                  

Jessica Wase Stensen

Vid protokollet

Veronica Schill                                                                                                    

Mötesordförande                                                                                                                              Protokolljusterare    

Malin Englund