Protokoll

MÖTESANTECKNINGAR


Styrelsemöte Eksjö Brukshundklubb

Tid: 20220110 klockan 19:00

Plats: Klubbhuset

Närvarande: Veronica Schill ordförande, Martin Alnemo vice ordförande, Tommy Hvit kassör, Jessica Wase Stensen sekreterare, Maria Alin ledamot, Britt-Marie Mörnefält ledamot, Malin Englund suppleant, Veronica Ottosson suppleant

Ej närvarande: Lena Pettersson ledamot

Mötets öppnande
Ordförande Veronica Schill förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

Godkännande av dagordning
Beslutsärende §22:200 B; Årsmötet, tillagd.
Den föreslagna dagordningen godkänns.

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Maria Alin.

Tidigare protokoll
Protokollet från 2021-12-06 lades till handlingarna.

Ordförandens punkt
Förbundet har skickat ut undersökning om verksamhet. Förbundet har skickat ut en enkät, gällande klubbens verksamhet och hur Corona påverkat verksamheten, som är ifylld och inlämnad. Se bilaga 4.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

Post och skrivelser

Förslag från medlem

Beställning på kläder. Bilaga 1

Post inkommande/utgående

Ingen post

Skrivelser inkommande/utgående

SBK kickoff – inställd – Bilaga 2

Inbjudan till årsmöte distriktet – Bilaga 3

Undersökning lokal verksamhet – Bilaga 4

SBKs Medlems info – Bilaga 5

Natalie Mårtensson – ansökan om hållbarhetsstöd – Bilaga 6

Nytt beslutsärende

Snösläde. Beslut: snöskyffel inköpt.

Årsmötet. Beslut: Digitalt möte på grund av restriktioner.

Konflikthantering
Inget att lyfta.

Kassörens rapport
Ekonomin är god.

Utbildningens rapport
Nyutbildade instruktörer. V. 7 börjar första kursen. Alla kurser ligger ute hos studiefrämjandet. Snart på hemsidan och Facebook. Fler böcker köps in till valpkurser. Kickoff planeras för instruktörer och hjälpare. Balansbollsinstruktör visat intresse om att erbjuda prova på.

Hoopers förfrågan från medlem via kursverksamhet. Diskussion om att bjuda in instruktör för prova på.

Köks rapport
Inget att lyfta.

Stuga rapport
Möss i stugan. Fällor utsatta. Snöskyffel inköpt och testad.
Nytt år, nya koder till stugan.

Övrigt
Diskussion kring organiserad hundmötesträning. Bordlagd till nästa möte.
Diskussion kring att starta upp tävlingssektorn.
Vår licens av Zoom är på väg att gå ut. Diskussion om att köpa egen licens, fördelar och nackdelar diskuterades. Ärendet bordlagt till nästa möte.
Lättare diskussion angående sökandet av ny lektionssal. Diskussion kring möjlighet att ändra i nuvarande salar vs införskaffa nya möjligheter. Diskussionen åsidosatt till efter vårens kurser för att se behov.
Diskussion kring sponsring.

Nästa möte
Nästa möte beslutas den 2022-02-07 kl. 18.00, i klubbhuset.

Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Jessica Wase Stensen Vid protokollet

Veronica Schill Mötesordförande

Maria Alin Protokolljusterare

Eksjö Brukshundklubb Org.nr: 802452-7783

Skönbergavägen Bg: 284-6657

Sjövik

575 21 Eksjö

eksjobk@hotmail.com