POLICY OCH REGLER FÖR VERKSAMHETEN

NY_SBK_logo_2016_GIF
EKSJÖ BRUKSHUNDKLUBB

POLICY OCH REGLER FÖR VERKSAMHETEN

 

1. Policy för Eksjö BK

1.1 Gemensam värdegrund

1. 2 Övrigt

1.3 Vår arbetsordning

1.4 Ordningsregler

1.5 Nycklar till klubbstugan

1.5.1 För dig som kvitterat ut en klubbnyckel

1.6 Köket

1.6.1 Anvisning för tillfällen då klubben står för fika/mat

1.7 Reklam och sponsring

1.8 information

1.8.1 Hemsidan www.eksjobk.se

1.8.2 Facebook

1.9 Tävlingar

2. Kurspolicy Eksjö BK

2.1 Regler för kursanmälan

3. Policy för träningsgrupper

3.1 För träningsgrupp gäller att:

3.2 Som träningsgrupp skall man:

3.3. Som ansvarig för träningsgrupp i EBK skall du:

4. Om policy och regler inte efterföljs

 

Eksjö Brukshundklubb bildades år 1948 och vi tillhör Svenska Brukshundklubben, Smålandsdistriktet. Vi är cirka 100 medlemmar med hundar som gemensamt intresse.

Hos oss är ALLA hundar, oavsett ras eller blandning av raser, hjärtligt välkomna och naturligtvis deras hussar och mattar. Klubbens ändamål är att informera om verksamheten, är att sprida kunskap om hundar, hundträning och hundars skötsel, samt främja intresset för hunden.

 

Målsättningen är att på olika sätt bidra till:

 • stimulerande aktiviteter för hundägare och hund
 • god hundhållning
 • bevaka hund­ägarnas intresse i olika instanser

 

Därutöver gäller vad som föreskrivs i Svenska brukshundklubbens normalstadgar, policy för medlemskultur i brukshundklubben och övriga policydokument som finns på Svenska brukshundklubbens hemsida (www.sbk.se)

 

Välkomna

Styrelsen Eksjö brukshundklubb                                                              

 

 

1. Policy för Eksjö BK                     

1.1 Gemensam värdegrund                     

 • Målsättningen för EBK är att på olika sätt bidra till stimulerande aktiviteter för hundägare och hund, god hundhållning samt att bevaka hundägarnas intresse i olika instanser.
 • Som medlemmar på EBK är vi alla klubbens ansikte utåt. Därför är det viktigt att hälsa på alla och hjälpa varandra. ALLA skall känna sig välkomna.
 • Vi ska gemensamt värna om klubbens namn och klubbanda i alla sammanhang.
 • Vi skall gemensamt arbeta för att alla medlemmar sprider god hundkunskap, arbetar för god samhörighetskänsla och gemenskap och tycker det är viktigt och roligt att vara med i EBK.
 • Alla medlemmar är lika välkomna oavsett ålder, kön, inriktning på hundträning, hundras och utbildningsnivå.

1. 2 Övrigt

 • För att bibehålla och utveckla klubbens verksamhet är vi beroende av att alla betalar medlems- och kursavgifter. Detta skall vara gjort till första kurstillfället.
 • Medlemmar i andra lokalklubbar har rätt att gästträna vid EBK. Dock har EBK:s medlemmar företräde.

1.3 Vår arbetsordning                               

 • EBK är en lokalklubb inom SBK, Smålandsdistriktet och följer som sådan SBK:s stadgar för lokalklubb Normalstadgar lokalklubb med vissa tillägg enligt §8 i normalstadgarna.
 • Klubbens medlemsvalda styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten.
 • Styrelsen har till sin hjälp sektioner som ansvarar för kurser, temakvällar, föreläsningar, tävlingar, lokaler och utrustning.
 • Sektionerna kan inte ta egna beslut, utan dessa tas av styrelsen, och verkställs sedan av sektionerna.
 • EBK vill förmedla god hundkunskap till hundägare och anordnar därför kurser. Aktuella kurser annonseras på klubbens hemsida och kurskatalog.
 • Vid sidan av kursverksamheten anordnar även klubben samträningar, tävlingar och helgkurser och föreläsningar/tematräffar.

1.4 Ordningsregler                   

 • Du som hundägare är alltid ansvarig för vad din hund gör. Även om någon annan tillfälligt håller hunden.
 • Låt inte din hund hälsa på andra hundar och/eller människor om inte föraren givit sitt samtycke därtill.
 • Släpp inte din hund okontrollerat lös tillsammans med andra hundar på övningsplaner eller på klubbområdet.
 • Vi är alla ansvariga för att vår klubb ser ren och fräsch ut.
  • Plocka upp efter din hund på alla klippta ytor samt gångstigarna i skogen.
  • Återlämna träningsmaterial på sin plats.
  • Släng skräp i papperskorgar.
 • Träningsutrustning och agilityhinder skall endast användas till därför avsedd verksamhet. Låt INTE barn klättra eller leka på träningsutrustning.
 • Varje termin anordnas städdagar på klubben där du är välkommen att hjälpa till.
 • Rasta hunden innan träning för att förhindra att det sker olyckor på våra planer.
 • Låt inte din hund kissa på agilityhinder eller annan träningsutrustning.
 • Tikar som löper ska ej vara med på kurs under höglöpet, 10 – 21 dagen.
 • Vid kursdeltagande skall vaccinationsintyg visas upp vid första kurstillfället.
 • Kursverksamhet eller andra av styrelsens beslutade aktiviteter har förtur till samtliga planer på klubbområdet. Du som vill träna på klubbens planer får göra det när det inte bedrivs någon form av kursverksamhet eller annan organiserad träning.

 

1.5 Nycklar till klubbstugan

 • De som har rätt att kvittera ut nycklar till klubbstugan är:
  • förtroendevalda inom styrelse och sektorer
  • instruktörer som håller kurser
  • ansvariga för träningsgrupper

 

I övrigt kan styrelsen godkänna att t.ex. aktiva medlemmar eller övriga som har behov av det kan kvittera ut nyckel.

 • 200 kr skall lämnas i deponi vid kvittens av nyckel.

1.5.1 För dig som kvitterat ut en klubbnyckel

 • Ha kontroll över klubbstugan när du har öppnat stugan.
 • Lämna klubbstugan i samma skick som du funnit den i.
 • Meddela styrelsen om klubbstugan inte är i gott skick när du anländer.
 • Rapportera till kökssektorn om något förbrukningsmaterial tagit slut.
 • Rapportera till styrelsen om något är trasigt/andra problem.

1.6 Köket

 • Ingen utom de som delegerats utav styrelsen får göra inköp.
 • Varor skall betalas kontant eller via SWISH (Swish-nr: 123 29 09 737).

1.6.1 Anvisning för tillfällen då klubben står för fika/mat

 • Styrelsemöten – deltagarna betalar själva.
 • Medlemsmöten – klubben bjuder på mindre fika (kaffe + kaka eller motsvarande).
 • Årsmöte – klubben bjuder på smörgåstårta och fika.
 • Städdagar – klubben bjuder på korvgrillning eller motsvarande + fika.
 • Tävlingar – funktionärer som deltar i tävlingsarrangemanget bjuds på mat + fika.
 • Kurser – instruktörer/medhjälpar bjuds på fika, övriga deltagare får köpa fika.
 • Träningsgrupper – deltagarna betalar själva.

 

1.7 Reklam och sponsring

Bidrag från externa givare skall godkännas av styrelsen.

1.8 information                                           

1.8.1 Hemsidan www.eksjobk.se

 • Hemsidan ska hållas aktuell och informera om klubbens verksamhet och evenemang.
 • Hemsidan är klubbens officiella anslagstavla.

                                                                

1.8.2 Facebook

Klubbens sida: Eksjö brukshundklubb

 

 • Facebook är ett socialt medium och skall ej förväxlas med klubbens officiella anslagstavla (hemsidan www.eksjobk.se).
 • Administratören kan vid behov radera kommentarer som strider mot klubbens policy, innehåller personangrepp eller på olika sätt kan uppfattas stötande.

1.9 Tävlingar                             

 • Respektive sektion är ansvariga för eventuell sponsring i samband med tävlingar.
 • Sponsring kan vara både i form av priser till tävlingar och som pengar.
 • Klubben har att följa de regler och riktlinjer som ges av SBK centralt och av Smålandsdistriktet.
 • Tävlingssektorn har att operativt genomföra de tävlingar som klubben åtagit sig.
 • Tävlingssektorn har att bereda kommande/planerade tävlingar för medlemsbeslut.

                                                               

2. Kurspolicy Eksjö BK

Som ett viktigt led i klubbens målsättning att sprida kunskap om hundar, hundträning och hundars skötsel samt främja intresset för hundar anordnar EBK olika former av utbildning där hundar oavsett ras eller raskombinationer är välkomna.

2.1 Regler för kursanmälan                      

 • Kursverksamheten anordnas som studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet.
 • Anmälan till en studiecirkel är bindande. Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi de villkor som Konsumentverket och Folkbildningsförbundet enats om.
 • Man har rätt att ångra sig och avboka sin anmälan genom att meddela utbildnings-sektorn skriftligen senast en vecka före kursstart. Om betalning redan skett har man rätt att återfå hela kursavgiften.
 • Avbokar man sig senare än en vecka före kursstart får man betala en administrativ avgift på 100 kr.
 • Om man avbryter sitt deltagande i kursen när den har startat har man ingen rätt till återbetalning av kursavgiften.
 • Om klubben tvingas ställa in en cirkel har man rätt att återfå hela kursavgiften.
 • Personuppgifter behandlas i enligthet med Personuppgiftlagen (PUL). I och med att man godkänner köpevillkoren, vilket måste ske för att anmälan ska kunna göras,samtycker man till att registreras i vårt kundregister. Registret är till för att kallelser och fakturering till deltagarna ska kunna ske effektivt.

3. Policy för träningsgrupper

EBK uppmuntrar att träningsgrupper bildas där medlemmar kontinuerligt träffas och tränar tillsammans (t.ex. inom lydnad, rallylydnad, agility, spår, sök och skydd).

3.1 För träningsgrupp gäller att:

 • Kvittera ut nyckel till klubbstugan.
 • Har möjlighet till fasta träningstider dock har kurser och tävlingar företräde.

3.2 Som träningsgrupp skall man:

 • Ha en ansvarig utsedd för träningsgruppen som är ansvarig för dess verksamhet, samt ser till att villkoren i detta dokument efterföljs.
 • Träningsgruppens antal kan utökas om samtliga i träningsgruppen medger detta.
 • Om träningsgruppen är av öppen karaktär, d.v.s. att alla är välkomna i gruppen så innebär det större krav på den ansvarige för träningsgruppen
 • Den ansvarige skall vara utbildad hundinstruktör eller godkänd av styrelsen/utbildningssektorn för att kunna anpassa träningen efter de hundar som är på träningen. Detta krävs för att den ansvarige ska kunna hantera de olika situationer som kan uppkomma när hundar möts för första gången.

3.3. Som ansvarig för träningsgrupp i EBK skall du:

 • Verka som en god förebild för andra hundägare samt ha god allmänlydnad på egen hund.
 • Kontrollera att alla deltagare har betalat medlemsavgift alternativt familjemedlemskap.
 • Verka för att de deltagande går kurser.
 • Arbeta aktivt för att få deltagande att fundera på att vidareutbilda sig till instruktör, bli mer aktiva inom klubben, hjälpa till på tävlingar etc.
 • Informera/utbilda deltagare i träningsgruppen angående EBK:s regler och anvisningar.
 • Informera deltagare om medlemsmöten samt årsmöten.
 • Upprätta en medlemslista över träningsgruppens deltagare, samt förnya den om deltagarantalen ökar.
 • Rapportera in medlemsantal och verksamheten till utbildningssektorn som i sin tur rappoterar till Studiefrämjandet.
 • Kontrollera inbokad verksamhet vid klubben innan träningstillfällen bestäms.
 • Kvittera ut en nyckel till klubbstugan om verksamheten kräver detta.
 • Vara beredd på att verksamheten följs upp fysiskt av styrelsen.

 

4. Om policy och regler inte efterföljs

 • Om EBKs policy inte efterföljs kommer styrelsen eller utbildningssektorn meddela detta till individen muntligt och skriftligt.
 • Uppdagas det att en kursansvarig inte följer uppställda krav har utbildningssektorn efter beslut från styrelsen rätt att frånta den berörda rätten att hålla kurser på klubben.
 • Uppdagas det att en träningsgruppsansvarig inte följer uppställda krav har utbildningssektorn efter beslut från styrelsen rätt att frånta den berörda rätten att vara ansvarig för träningsgrupper på klubben.