Protokoll

Styrelsemöte Eksjö Brukshundklubb

Tid: 2022-09-05 kl. 19.00

Plats: Klubbstugan

Närvarande: Veronica Schill ordförande, Tommy Hvit kassör, Martin Alnemo vice ordförande, Maria Alin ledamot, Britt-Marie Mörnefält ledamot, Veronica Ottosson ledamot, Malin Englund suppleant, Gabriella Håkansson suppleant.

Adjungerande: Ingeborg Eek sammankallande valberedningen, Ann Merbach valberedningen.

Ej Närvarande: Jessica Wase Stensen, Sekreterare

 •  Mötets öppnande

Ordförande Veronica öppnar mötet och hälsar alla välkomna

 •  Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

 •  Val av protokolljusterare

Veronica Schill & Gabriella Håkansson

 •  Tidigare protokoll

Tidigare protokoll lades till handlingarna

 •  Valberedningen

Representanter från valberedningen: Ingeborg Eek & Ann Merbach

Går igenom alla poster och förslag på ersättare mottages. Valberedningen kommer sedan att tillfråga de föreslagna.

Revisorer kontaktas via telefon.

 •  Ordförandens punkt

Inget att ta upp

 •  Bordlagda ärenden
  • Inspirationshelg Lena Kerje
   • Mail är skickat. Svar inväntas.
 •  Post och skrivelser
  • Förslag från medlemmar
   • Inget inkommit
  • Post inkommande/utgående
   • SBK-information
   • Förfrågan om att hyra stugan, Kristina Mörnefält
   • Reduca – prova styrelseportalen
   • Rottweilerklubben, förfrågan om att rodda deras evenemang
   • Fråga från medlem om hundvakt
  • Skrivelser inkommande/utgående
   • Inget inkommit
 •  Nytt beslutsärende
  • Städdag
   • Förslag om städdag 8/10 kl. 14.00
    Nekas, tyvärr har styrelsen dåligt med tid för uppslutning, och då det till stor del varit styrelsen som är engagerade på våra tidigare städdagar så blir det ingen städdag under hösten.
   • Fråga om att skicka medlem på utbildning för att bli balansbollsinstruktör.
    Vi ser det som en fördel att ha ett brett kursutbud på vår klubb
    Beslut: Godkänt
 •  Kassörens rapport

Ekonomin är god.

Vi har passerat 260 medlemmar.

 •  Utbildningens rapport

Vandringen blev inställd pga för få anmälningar. Förslag om att flytta fram den till våren istället och hoppas på bättre uppslutning då!
Vi har fått inbjudan till L2 och friskvårdsinstruktör.

Fråga om att utbilda till friskvårdsinstruktör.

Träff med våra instruktörer och medhjälpare har genomförts inför höstens kursstarter.

Fråga skickad till Sara Dufva om att komma på vårt medlemsmöte och föreläsa. Återkommer med svar.

 •  Tävlingssektorn

Snart är det dags för vår Kultävling.

Genomgång av grovplanering för tävlingsdagen.

Fråga om aktuella spårmarker uppkom.

 •  Köks rapport

Köket handlar och står i!

I dagsläget är det lite klent med volontärer som kan hjälpa till med köket under våra kurser.

 •  Stuga rapport

Gamla plasttaket över verandan är bortplockat.

Översikt av maskiner görs under veckan.

 •  Övrigt

Leksakslådan är uppdaterad, fler nya leksaker att plocka fram vid behov finns även.

Kika över skyltningen till vår klubb. Behöver de förnyas, eventuell flytt av anslagstavla.

Gabriella har fixat en deal med Jami att vi får komma dit och testa på hundsim och shoppa i butiken. Vi kikar på ett datum för våra instruktörer att åka på detta.

Se över om vi kan uppdatera vår hemsida med lite bilder på våra instruktörer med hundar tillsammans med en presentation.

 •  Nästa möte

3/10-22, kl 19.00

 •  Mötet avslutas

Malin Englund
Vid protokollet

Veronica Schill                                                             Gabriella Håkansson
Mötesordförande                                                         Protokolljusterare