Protokoll

Medlemsmöte

Tid: 2021-1102 kl. 19.00

Plats: Digitalt via zoom

Mötesanteckningar

Mötets öppnande

Ordförande Veronica Schill förklarar mötet öppnat.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 18 personer, bilaga 1

Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Martin Alnemo

Styrelsens anmälan om protokollförare

Till protokollförare valdes Veronica Schill

Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Mötet har blivit stadgeenligt utlyst

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Maria Alin och Jessica Wase Stensen

Styrelsen informerar

Vi har genomfört höstens alla kurser samt genomfört en vandring. Måndagsgruppen har återupptagit sin verksamhet. Varit i kontakt med kommunen då vi behöver en utbildningssal till. Övervåning ej aktuell, tittar på kostnader och möjlighet att ha baracker.

Bjudit in SK Höglandet på styrelsemötet 4/10-21 för diskussion angående plantider då våra tider inte räcker till. SK Höglandet meddelade oss via mail den 26/10-21 att de flyttar sin verksamhet den 1/1-22.
Klubben har upprättat en samarbete med Hundägarcertifieringen.se och de erbjuder klubbens medlemmar 40% rabatt på sin utbildning. Rabattkod: EKSJÖBK

Den 11/12-21 kl; 13.00 bjuder klubben in till adventsfika med tipspromenad. Ett medlemsblad har gått ut under hösten. Vi representerade klubben på Granngårdens Husdjurslördag med uppvisning av rallylydnad. Vi har köpt en ny flagga, då den gamla blåste sönder. SK Höglandet har haft utställning, MH, korning och utbildning av figuranter. En medlem hyrde områden under sommaren för sitt årliga bruksläger. Öppen-träningen är igång och den lockar väldigt mycket folk.

Hjärtstartare – Ute/inne

Beslut tas i denna fråga när Tommy Hvit tagit reda på vad som gäller vid stöld och skadegörelse.

Kassörens rapport

Kassör Tommy Hvit informerar om hur vi ligger till gentemot vår budget och vi ligger väldigt bra till. Ekonomin är väldigt god.

Vad gör vi med alla pengar? (Fråga från medlem)

Svaret togs upp i utbildningens punkt.

Utbildningens sektorns rapport

Vi har haft 8 st kurser under hösten. Stort tryck på alla kurser. Vi har genomfört en vandring, med önskan om fler. Vi har nu 3 st som utbildar sig till instruktörer, de är klara efter årsskiftet. Vi kör våra kurser utefter ” Bäst-var-dag” och ” Bästa Starten”. Ett koncept som gillas av både instruktörer och de som går kurs. Vårens kurser är planerade och satta, de börjar i februari och håller på fram till juli. Önskemål som kommit från medlemmar, via kursverksamheten, är att vi håller fler kurser, att vi har ett större utbud samt att det finns ”prova-på-kurser”.

Svar på §21:172 a; Utbildningen bad om förslag på hur pengarna ska användas. Föreläsningar kom upp. Utbildningen ska undersöka mer.

25/11 Kl: 18.30 kommer Sandra Hardt till klubben och föreläser om friskvård.

Stugans rapport

Arbetet fortgår. Bl.a städat i gamla agillityskjulet i ett försök att få bort lite ormar.

Övrigt

Träningsledarbevisen har kommit. Diskussion om klubbkläder, förslag på mössor, väst, t-shirt samt reflexer. Agillity-hindren börjar gå sönder.

Mötet avslutas

Mötesordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Veronica Schill Maria Alin
Vid protokollet Protokolljusterare

Martin Alnemo Jessica Wase Stensen

Mötesordförande Protokolljusterare


Styrelsemöte Eksjö Brukshundklubb

Tid: 20211101 klockan 19:00

Plats: Klubbhuset

Närvarande: Veronica Schill ordförande, Tommy Hvit kassör, Jessica Wase Stensen sekreterare, Maria Alin ledamot, Britt-Marie Mörnefält ledamot, Lena Pettersson ledamot, Malin Englund suppleant, Veronica Ottosson suppleant

Ej närvarande:

Sen ankomst: Martin Alnemo vice ordförande kom in i mötet kl. 19.08

Mötets öppnande
Ordförande Veronica Schill förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkänns.

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Veronica Ottosson

Tidigare protokoll
Medlemsmötet planerades till kl. 18.00 enligt tidigare protokoll, men kallelse gick ut med kl 19.00. Ombeslut; medlemsmötet startar kl. 19.00.
Samarbetet med Hundägarcertifieringen är bekräftat.
Protokollet från 2021-10-06 lades till handlingarna.

Ordförandens punkt
Ordförande informerar om de nya reglerna under hundförbudstiden.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

Post och skrivelser

Förslag från medlem

Post inkommande/utgående

Skrivelser inkommande/utgående

Information om beslut från SKK. Bilaga 1.

Inbjudan från SBK gällande utbildning till Domare- och tävlingsledare. Bilaga 2

SBK månatliga informationsblad till medlemmar. Bilaga 3

Email från SK Höglandet angående avslutande av samarbete. Bilaga 4

Email från Föreningen BruksIntresserade -FBI- önskar hyra området för sommarläger under v. 30-31. Bilaga 5

Email från Leif Asp angående uppsättning av reklam på området. Bilaga 6

Nytt beslutsärende

Årsmöte

Förslag söndagen 27/2, kl 14.00.
Beslut: Godkänt

Adventsfika med tipspromenad

Förslag 11/12. Kl.13.00 på klubbområdet.
Beslut: Godkänt

Filtar, sittunderlag och pallar

Förslag till inköp av filtar och sittunderlag under vintern.
Beslut: Ja 10 filtar, 10 sittunderlag. Veronica Schill ansvarar för inköp.

Förslag till inköp av pallar.

Beslut: Ja 10 pallar

Föreningen BruksIntresserade önskar hyra området v. 30 för sommarläger.

Beslut: Godkänt, datum för lägret är 27/7 – 5/8.

Leif Asp – Vom och Hundemat önskar sätta upp reklam.

Beslut: Godkänt till reklam på utetavlan.

Stugfogde önskar beställa större sopkärl

Beslut: Godkänt

Konflikthantering
Inget att lyfta.

Kassörens rapport
Ekonomin är god.

Utbildningens rapport
3 pågående kurser. Deltagare efterfrågar fler typer av kurser. Lydnad, allmänlydnad, prova på. Kursdeltagare frågar efter kläder med logga.
Kontakt med studiefrämjandet angående deltagare som inte dyker upp på kurs.
Sandra Hardt kommer den 11 nov och erbjuder fysioterapi till hundar. Erbjuder en föreläsning om friskvård.

Köks rapport
Allt rullar på. Smörgåsar mycket populära

Stuga rapport
Ingen ytterligare information.

Övrigt
Diskussion om att arrangera in-off utställning till våren. Lena Pettersson ser över möjligheterna.
Idé till ungdomsverksamhet från brukshundstidningen. Veronica Ottosson och Tommy Hvit ser över möjligheterna.

Nästa möte
Nästa möte beslutas den 2021-12-06 kl. 19.00, i klubbhuset.

Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Jessica Wase Stensen

Vid protokollet

Veronica Schill

Ordförande

Veronica Ottosson

Protokolljusterare