Protokoll

Styrelsemöte Eksjö Brukshundklubb

Tid: 20230109 klockan

Plats: Klubbhuset

Närvarande: Veronika Skill ordförande, Martin Alnemo vice ordförande, Tommy Hvit kassör, Jessica Wase Stensen sekreterare, Maria Alin ledamot, Britt-Marie Mörnefält ledamot, Veronica Ottosson ledamot, Malin Englund suppleant, Gabriella Håkansson suppleant

Ej närvarande:

 • Mötets öppnande
  Ordförande Veronika Skill förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
 •  Godkännande av dagordning
  Tillägg av punkt 23:217 Nytt Beslutsärende a: Förslag till inköp för kursverksamhet. Den föreslagna dagordningen godkänns.
 •  Val av protokolljusterare
  Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Gabriella Håkansson.
 •  Tidigare protokoll
  Tidigare protokoll följdes upp. Protokollet från 2022-12-05 lades till handlingarna.
 •  Ordförandens punkt
  Klubben har fått kallelse till distriktets fullmäktigemötet den 19 mars. Ordförande Veronika Skill och Maria Alin deltar.
 •  Bordlagda ärenden
  Inget att ta upp.
 • Post och skrivelser
  • Förslag från medlem         
   • Förslag till specialsöksdag under mars/april. Bilaga 1
    • Beslut: Ja, klubben arrangerar.
  • Post/e-post inkommande/utgående
   • Anmälan till föreningsträff från Eksjö kommun. Bilaga 2
   • Simply, registervillkor. Bilaga 3
   • SBK medlemsblad för december. Bilaga 4
   • Kallelse till fullmäktigemöte. Bilaga 5
   • Information om röstlängder inom SBK. Bilaga 6
   • Enkät från SBK angående lokalklubbarnas verksamhet 2022. Bilaga 7
  • Skrivelser inkommande/utgående
   • Inget inkommit
 • Nytt beslutsärende
  • Förslag till inköp av produkter för kursverksamhet. Bilaga 8
   Beslut: Ja. Klubben kommer köpa in produkter till träning och kursverksamhet inom bruks, rally och specialsök.
 •  Kassörens rapport
  Ekonomin är god. 240 medlemmar.
 •  Utbildningens rapport
  Alla kurser är ute och flertalet är fulla. Ny balansbollsinstruktör certifieras under januari.
 • Tävlingssektorn
  Inget att lyfta.
 •  Stuga rapport
  Inget nytt att lyfta.
 •  Övrigt
  Diskussion kring att arrangera dagsutflykt med medlemmar till MyDog i göteborg till 2024. Diskussionen kommer att fortsätta under året, samt kommer att tas upp under årsmötet för att se intresse kring medlemmarna. Utskick kommer även ske under året för att se intresse kring medlemmar.
  Diskussion kring potentiellt samarbete med Arrak Outdoor gällande kläder med klubbens logga, bordlagd till nästa möte.
 • Nästa möte
  Nästa möte beslutas den 2023-02-06 kl. 19.00, i klubbhuset.
 •  Mötet avslutas
  Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.                  

Jessica Wase Stensen Vid protokollet

Veronika Skill  Mötesordförande                                                                                             

Gabriella Håkansson  Protokolljusterare