Protokoll

Styrelsemöte Eksjö Brukshundklubb

Tid: 2021-06-07 klockan 19:00

Plats: Eksjö Brukshundklubb

Närvarande: Veronica Schill ordförande, Tommy Hvit kassör, Maria Alin ledamot och Britt-Marie Mörnefält ledamot, Lena Petersson ledamot, Malin suppleant och Veronica Ottosson suppleant Martin Alnemo, vice ordförande anslöt 20.10

Ej närvarande: Jessica Wase Stensen,

Adjungerande: Kenneth Merbach

 

§ 21:097 Mötets öppnande

                      Ordförande Veronica Schill förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 21:098 Godkännande av dagordning

                       Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 21:099 Val av protokolljusterare

                      Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Tommy Hvit.

§ 21:100 Tidigare protokoll

Protokollet från 2021-05-03 lades till handlingarna.

§ 21:101 Stugans rapport

Klippschema är skickat till sekreterare. Två tillfällen i schemat för våren är tomma. Sommarschemat, från vecka 27 fram till september innehåller många. Sekreterare vidarebefordrar schemat till styrelsen.

Staketet till planen och ett av kryssen till altanräcket håller på att lagas. Den gamla agilityboden är städad och vi hoppas nu att ormarna inte dyker upp där igen. Handfatet på toaletten har dålig avrinning och kommer att rensas. Smörjt upp Öppningsmekanismen till containern har varit trögt men har nu smorts. Det är soptömning en gång var 14:e dag,  udda veckor på onsdagar. Viktigt att

lufta påsarna så att all skräp får plats. Grindarna till agilityn kommer att stadgas upp.

a) Förslag till hänglås till förråd på övervåning klubbhuset.
Enligt stadgar ska gamla protokoll och bilagor förvaras på ett säkert sätt.

Beslut: Hänglås sättes på dörren till kontoret för säker förvaring.

§ 21:102 Ordförandens punkt

Efter medlemsmötet så ringde Billy upp ordförande och tackade för ett bra möte och de och förbundsstyrelsen tycker att vi sköter klubben mycket bra.

Ordförande önskar oss alla en riktigt trevlig sommar.

§ 21:103 Bordlagda ärenden

             Inga ärenden

§ 21:104 Post och Skrivelser

                      a) Förslag från medlemmar

 • Gubbar för framåtsändande. Bilaga 1
  Gubbar för framåtsändande kommer inte att köpas in enligt tidigare beslut i styrelsen.
 • Auktion på material som ägs av brukshundklubben som avses att sluta användas. Bilaga 2
  Beslut: Ej aktuellt i nuläget att ha auktion på material.
 • Styrelseprotokoll skickade per mail tillmedlemmar som vill ha dem. Bilaga 3
  Beslut: Protokoll kommer att läggas ut på hemsidan ej skickas ut till enskilda medlemmar.
 • Önskar att belopp i kronor i protokollen. Bilaga 4
  Distriktet informerar oss om att ekonomi redovisade i exakta kronor inte ska protokollföras.
 • Förfrågan om att köpa in ytterligare en tunnel till agilityn för att kunna bygga fulla banor. (Muntligt framfört)
  Beslut: En 6 meterstunnel och sandsäckar till den köps in.  

b) Post inkommande/utgående

Ingen post

c) Skrivelser inkommande/utgående

SBK medlemsinformation maj 2021. Bilaga 5

Fullmäktige valberedning distriktet. Bilaga 6

Kallelse till Distriktets fullmäktigemöten. Bilaga 7

Prov och tävlingsverksamhet öppnas från 1 juni 2021. Bilaga 8

SBK – tävlingar 2022. Bilaga 9

Inbjudan utbildning rallydomare. Bilaga 10

Nya grundstadgarna. Bilaga 11

SKK –information om beslut inträde och utträde. Bilaga 12

Pudelklubben fråga om MH. Bilaga 13

Ljungby BK bjuder in till inofficiell utställning. Bilaga 14

§ 21:105 Nytt beslutsärende

a) Koder till ytterdörren

Distriktet rekommenderar att ingen enskild medlem ska ha kod till dörren.

Beslut: Koderna lämnas ut till styrelsen, träningsgrupper och instruktörer.

b) Protokoll på hemsidan

Beslut: Det senaste protokollet läggs på hemsidan.

c) Bjuda in valberedningen till augustimötet

Beslut:Valberedningen bjuds in till den 2 augusti 19.00 i Klubbhuset.

d) Förslag att köpa in nu SBK-flagga.

Beslut: Ordförande ombesörjer detta.

§ 21:106 Konflikthantering

Utbildningssektorn får i uppdrag att skriva ett dokument kring förväntningar och kriterier gällande våra kurser och kursdeltagare.

§ 21:107 Kassörens rapport

Ekonomin är fortsatt god.

§ 21:108 Utbildningens rapport

Utökar antalet deltagare vid kurserna till 10 st. Fikat serveras inne men intas utomhus. Vi behöver köpa in flera koner.

Beslut: Vi köper in minst 10 stycken.

Samarbete med grannklubbarna för att få igång tävlingsverksamheten.

Beslut: Martin tar en första kontakt med Nässjö Brukshundklubb

Hundägarcertifikat är framtaget av Fredrik Steen. Detta har gått u till många uppfödare som uppmanas att ge detta till sina valpköpare. Förslag är att instruktörer och blivande instruktörer ska gå utbildningen, som är webbaserad, och bli certifierade.

Beslut: Instruktörer och blivande instruktörer erbjuds certifieringen Martin ser om de kan ge oss hela eller delar av utbildningen.

Lizette och Lotus som vann talang 2020 erbjuder trickkurser. Om hon kommer till oss och håller kurs gör hon det för 4000 kronor plus moms. Till detta tillfälle kan 12 unika ekipage anmäla sig.

Beslut:Malin tar en kontakt med Lizette för att boka henne. Utbildningstillfället kommer att läggas ut på Studiefrämjandets sida.

Förlag att arrangera KM 2022.  
Beslut: KM planeras till 2022. Veronica O är sammankallande.

§ 21:109 Kökets rapport

             En sodastream är inhandlad.

 

§ 21:110 Övrigt

Eksjö kommun är med i ”hitta ut” och kommer att ha en markering nere vid skjulet till agilityn, ”hitta ut” pågår fram till september.

                      Bilparkering framför agilityn förslås.

                      Ordförande önskar att så många som möjligt väljer att sitta kvar i styrelsen.

§ 21:111 Nästa möte

                      Vi ses igen den 2 augusti, 19.00 i klubbhuset.

§ 21:112 Mötet avslutas
                       Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.      

Veronica Ottosson

Vid protokollet

Veronica Schill                                                                        

Mötesordförande

Tommy Hvit                                                                            
Protokolljusterare