Protokoll

MÖTESANTECKNINGAR


Styrelsemöte Eksjö Brukshundklubb

Tid: 20210906 klockan 19:00

Plats: Klubbhuset

Närvarande: Veronica Schill ordförande, Tommy Hvit kassör, Jessica Wase Stensen sekreterare, Martin Alnemo vice ordförande, Maria Alin ledamot, Britt-Marie Mörnefält ledamot, Lena Pettersson ledamot, Malin Englund suppleant, Veronica Ottosson suppleant

Ej närvarande:

Sen ankomst: Tommy Hvit, kassör kl. 19.25. Lena Pettersson ledamot kl. 19.39

Mötets öppnande
Ordförande Veronica Schill förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkänns.

Val av protokolljusterare
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Veronica Ottosson.

Tidigare protokoll
Protokollet från 2021-08-09 lades till handlingarna.

Ordförandens punkt
Ordförande informerar om Hundmarchen som sker under hundens vecka mellan 13-19 september. Öppnar för diskussion att anordna till våren. Inget beslut.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.

Post och skrivelser

Förslag från medlemmar. Inga inkommit

Post inkommande/utgående.

SBK informationsblad. Bilaga 1

Hundmarchen 2021 informationsblad. Bilaga 2

Skrivelser inkommande/utgående

Skrivelse från medlem angående lös hund. Ordförande åtalar sig att tala med ägaren. Bilaga 3

Mejl från SK Höglandet angående hyra av klubbstuga/område. Bilaga 4

Nytt beslutsärende

Belysing agility. Elektriker ute på området. Beslut: Ingen belysning i dagsläget. Fortsatt efterforskning.

SK Höglandets dagar. Beslut: Bjuda in för att diskutera tillgängligheten.

Förslag till städdag den 30/10 kl. 13.00. Beslut: godkänt.

Förslag till att skicka ut medlemsblad. Beslut: Skicka ut medlemsblad inom kort.

SK höglandet utställning 1-3 juli 2022. Beslut: Ja till en kostnad av 500 sek/dygn.

SK Höglandet uppfödar-MH 14. Nov 2021. Beslut: Ja till en kostnad av 500 sek/dygn.

Konflikthantering
Rapporterade konflikter diskuterades.

Kassörens rapport
Kassören meddelar att ekonomin är god. Eksjö BK har vid protokollet 179 medlemmar.

Utbildningens rapport
Allt flyter på. Ytterligare en intressant för instruktörutbildning 2022. Beslut: Erbjuda intressant en utbildning.
Klubben är i behov av ytterligare utbildningsplats inomhus. Beslut: Ordförande kontaktar kommunen angående alternativ.
Coach till Veronica Ottosson funnen inom agility fortsättning. Fortsättningskurser kommer kunna erbjudas.

Köks rapport
Köket går bra.

Stuga rapport
Mejl från stugfogde. Arbete på området och i stugan fortsätter. Bilaga 5

Övrigt
Inget att ta upp.

Nästa möte
Nästa möte beslutas den 2021-10-04 kl. 19.00 i klubbstugan.

Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Jessica Wase Stensen

Mötesordförande

Veronica Schill

Protokolljusterare

Veronica Ottosson